แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนไพศาลีพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ปีการศึกษา 1/2563

กลับหน้าหลัก คลิกเพื่อดูข้อมูล
หัวข้อไหนถ้าไม่มีให้พิมพ์เครื่องหมาย "-" ขีดกลาง   (ให้กรอกทุกช่องค่ะ)
ข้อมุลนักเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน  ชื่อนักเรียน  ชื่อเล่น  ชั้น  เลขที่


เลขประจำตัวประชาชน  เกิดวันที่ (วัน เดือน ปี พ.ศ.)  อายุ ปี


มีพี่น้องร่วมบิดามารดา   คน เป็นบุตรคนที่ 


ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล  อำเภอ 


จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  ชื่อหมู่บ้าน  เบอร์โทรศัพท์ 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง
ข้อมูลบิดา


ชื่อบิดา  อายุ    ปี  เลขประจำตัวประชาชน 


การศึกษา  อาชีพ  รายได้   บาท/ปี 


สถานที่ทำงาน  เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลมารดา


ชื่อมารดา  อายุ   ปี เลขประจำตัวประชาชน 


การศึกษา  อาชีพ  รายได้     บาท/ปี


สถานที่ทำงาน  เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลผู้ปกครอง


ชื่อผู้ปกครอง  อายุ    ปี เลขประจำตัวประชาชน 


การศึกษา  อาชีพ  รายได้   บาท/ปี


สถานที่ทำงาน 


เกี่ยวข้องกับนักเรียนคือ (ปู่,ย่า,ตา,ยาย,พี่,ป้า,น้า,อา ฯลฯ)   เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพของบิดา-มารดา
      อยู่ด้วยกัน


      หย่าร้าง


      แยกกันอยู่เพราะ 


      บิดาถึงแก่กรรม


       มารดาถึงแก่กรรม


      อื่น ๆ


ข้อมูลด้านการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา 


รายวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือ  เพราะ 


รายวิชาที่ไม่ชอบมากที่สุดคือ  เพราะ 


รายวิชาที่ต้องปรับปรุงมากที่สุดคือ 


ความสามารถพิเศษของนักเรียนคือ 

 
ข้อมูลด้านสุขภาพ
หมู่เลือด  น้ำหนัก    กิโลกรัม  ส่วนสูง    เซนติเมตร