หน้าหลัก
 วิชาเรียน
 การจัดการฐานข้อมูล ม.5
   มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
   มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
   มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 
 การเขียนโปรแกรม ม.6
   มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
   มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
   มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
   มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
   มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
 
 วิชา หน้าที่พลเมือง
   มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 
 วิชา คุณธรรม จริยธรรม
   มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 
 วิชา กิจกรรมชุมนุม
   กิจกรรมชุมนุม ม.1-6
 
 อื่นๆ
   เช็คเวลาเรียน
   ส่งงาน Google Drive

คำชี้แจง
     

     เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดค่อนข้างสูงมาก ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนในเรื่องความปลอดภัย และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะภายในโรงเรียน ชั้นเรียน

     ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากการเรียนในชั้นเรียน เป็นการเรียนการสอนแบบ Online และเช็คเวลาเรียน online สำหรับนักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นเรียน

     ดังนั้น จึงขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน เข้า Google Classroom และเช็คเวลาเข้าเรียนทุกคาบ ที่มีเรียนวิชาครูด้วยค่ะ ถ้าจำไม่ได้ว่าเข้าอย่างไร ครูได้ดำเนินการทำเป็น Link เพื่อความสะดวกแก่นักเรียนทุกคนค่ะ

     จึงขอขอบใจมา ณ โอกาสนี้
     ครูวัชรา ปานนาค

 
สามารถเข้าทาง Link หรือจะเข้าทาง QR Code ได้ทั้ง 2 ทางค่ะ
 
เว็บไซต์นี้ดูที่ความละเอียด 1366 x 768 pixel
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาววัชรา ปานนาค