กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 5
 ใบความรู้ที่ 5.1
 การสร้าง Symbol
 Symbol คืออะไร
  - Symbol แบบ Graphic
  - Symbol แบบ Movie Clip
  - Symbol แบบ Button
 
 ใบความรู้ที่ 5.2
  - การสร้างชิ้นงานด้วย Symbol ที่เตรียมไว้
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  ใบงานที่ 5.1
  ใบงานที่ 5.2
 
แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 5.1
  ใบงานที่ 5.2
 
แนวการตอบ

Symbol

ชื่อ – สกุล .................................................................. ชั้น ............ เลขที่...........

 

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยมีเงื่อนไขการสร้างดังนี้

 

     ให้นักเรียนสร้างวัตถุด้วย Symbol อย่างน้อย 5 รูป (5 คะแนน)

 
 
 
 

นำหนักคะแนนใบงานที่ 3.6   คะแนนรวม x .30

เกณฑ์การให้คะแนน  ใบงานที่ 3.6

สร้าง Symbol ได้ ให้ภาพละ 1 คะแนน สร้างตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ให้ 5 คะแนน

 

แนวการตอบ/ขั้นตอน

     วาดรูปสี่เหลี่ยม

1.   คลิก  Paint Bucket Tool   เลือกสีที่ต้องการ

 
 

2.  คลิก Rectangle Tool

3.  วาดรูปสี่เหลี่ยมที่ Stage

 
 
 

วาดรูป 5 เหลี่ยม

4.  คลิกที่ Rectangle Tool  ค้างไว้  เลือก PolyStar Tool

 
 

5.  คลิก Options ที่ panel properties กำหนดรายละเอียดดังภาพ และปรับเปลี่ยนสีตามต้องการ

 

 
 

6.  คลิก OK

7.  วาดรูปวัตถุ 5 เหลี่ยมบน Stage โดยคลิกค้างไว้แล้วลากขยายขนาดวัตถุตามต้องการ

 
 
 
 

วาดรูปดาว

8.  คลิก Options ที่ panel properties

กำหนดรายละเอียดดังภาพ และปรับเปลี่ยนสีตามต้องการ วาดรูปดาว

 
 
 
 

     วาดรูปสามเหลี่ยม

9.  คลิก Options ที่ panel properties

กำหนดรายละเอียดดังภาพ และปรับเปลี่ยนสีตามต้องการ วาดรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 

วาดรูปวงกลม

10.  คลิก Oval Tool   กำหนดสี และวาดรูปวงกลม

 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com