กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 5
 ใบความรู้ที่ 5.1
 การสร้าง Symbol
 Symbol คืออะไร
  - Symbol แบบ Graphic
  - Symbol แบบ Movie Clip
  - Symbol แบบ Button
 
 ใบความรู้ที่ 5.2
  - การสร้างชิ้นงานด้วย Symbol ที่เตรียมไว้
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  ใบงานที่ 5.1
  ใบงานที่ 5.2
 
แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 5.1
  ใบงานที่ 5.2
 
แนวการตอบ

การสร้างชิ้นงานด้วย Symbol

ชื่อ – สกุล .................................................................. ชั้น ............ เลขที่...........

 

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยมีเงื่อนไขการสร้างดังนี้ (10 คะแนน)

     1. วาดรูปภาพดังตัวอย่างที่กำหนดหรือจะเพิ่มเติมตามจินตนาการ

     2. กำหนดให้เครื่องบินเป็นซิมโบแบบกราฟิก และนำมาสร้างเป็นซิมโบแบบมูฟวี่คลิป
        บิดภาพและวางตำแหน่งที่ต้องการ

     3. ลงสีตามจินตนาการ

 
 
 
 

แนวการตอบ/ขั้นตอน

     วาดรูปเครื่องบิน

1.   คลิก Oval Tool 

 
 

2.  คลิกเครื่องมือ Selection Tool  ปรับภาพ

 
 

3.  คลิก Oval Tool  วาดรูปวงร

 
 

4.  คลิกเครื่องมือ Free Transform Tool  ปรับแนวของภาพ

 

 

5.  วาดปีกเครื่องบินด้วย Oval Tool  วาดรูปวงรี และปรับขนาด

 
 

6.  คลิกเครื่องมือ Selection Tool  คลิกเส้นที่ไม่ต้องการ และกดปุ่ม Delete

 
 

7.  คลิก  Rectangle Tool  วาดสี่เหลี่ยม แล้วปรับด้วย Free Transform Tool และ Selection Tool

 
 

8.  คลิก Oval Tool  วาดรูปวงรี ทำใบพัด

 

 

9.  วาดเส้นตรงเพื่อเก็บรายละเอียดของเครื่องบิน

 
 

10.  ลงสีด้วย Paint Bucket Tool

 
 
 

กำหนดเครื่องบินที่วาดให้เป็น Symbol แบบ Graphic

11. ทำ Selection รูปเครื่องบินที่สร้าง

12.  กดปุ่ม F8

 
 

13.  ตั้งชื่อ Name เครื่องบิน

14.  เลือก type เป็น Graphic

15.  คลิก Ok เพื่อกำหนดเป็น Graphic จริง

 
 

     วาดรูปต้นไม้

1.   คลิก Line Tool (N)   วาดรูปก้านมะพร้าว

 
 

2.  ทำโค้งด้วย Selection Tool  

 
 

3.  วาดเส้นด้วย Brush Tool  

 
 

4.  วาดต้นมะพร้าวด้วย Line Tool (N)   เก็บเส้นให้โค้งด้วย Selection Tool  ตกแต่งและเก็บรายละเอียดด้วย Brush Tool 

 
 

5.  ลงสีด้วย Paint Bucket Tool

 
 

วาดพื้นหลังและลงสี ตกแต่งรูปภาพตามจินตนาการ

 
 
 
 

ทำเครื่องบินเคลื่อนที่

1.   คลิก Layer เครื่องบิน

2.  คลิกขวาเฟรมที่ 60 ของ layer เครื่องบิน

3.  คลิก Insert Keyframe

 
 

4.  คลิกเฟรมที่ 60 ของเครื่องบิน

5.  คลิกเมาส์ค้างที่เครื่องบินลากไปไว้ด้านหลัง

 
 

6.  คลิกขวาเฟรมที่ 25 หรือเฟรมใดๆ ก็ได้ตั้งแต่เฟรมที่ 1-60

7.  เลือก Create Motion Tween

 
 

8.  ทดสอบด้วยการกด Ctrl+Enter

 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com