กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 8
 ใบความรู้ที่ 8.1
Frame by Frame
  การสร้างวงกลมเลื่อน
  การสร้างวงกลมขยาย
  วงกลมกะพริบ
  คนเดิน
 
 ใบความรู้ที่ 8.2
การสร้างชิ้นงานแบบ Frame by Frame แบบง่าย
  -  รวมสร้างชิ้นงาน
  การสร้างชิ้นงานทีละส่วน
     -  ภูเขา
     -  ดวงอาทิตย์
     -  ต้นไม้โต
     -  ดอกไม้โต
  - การเผยแพร่ชิ้นงาน (Publish)
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 8.1
  ใบงานที่ 8.1
  ใบงานที่ 8.2
 

ตัวอย่างที่ 3  วงกลมกะพริบ

      1.  คลิกเฟรมที่ 1

      2.  วาดวงกลมสีเขียว

 

 

      3.  คลิกขวาเฟรมที่ 2

      4.  คลิกเลือก Insert Keyframe

 
 

      5.  คลิก Paint Bucket Tool 

      6.  คลิก Fill Color

      7.  เปลี่ยนเป็นสีเหลือง

 

 
 

      7.  คลิกขวาเฟรมที่ 3

      8.  คลิกเลือก Insert Keyframe

 
ฃ
 

      9.  คลิก Paint Bucket Tool 

      10. คลิก Fill Color 

      11. เปลี่ยนสีแดง

 

 
 
      12. กดปุ่ม Ctrl + Enter เพื่อทดสอบ
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com