กลับหน้าหลัก
 คำชี้แจง
 คำแนะนำและวิธีใช้
 บทเรียนที่ 1
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 2
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน 1
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 3
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน 2
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 4
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การสร้างและกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 5
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การสร้างชิ้นงานแบบ Frame by Frame
 แบบทดสอบหลังเรียน
 
คำแนะนำและวิธีใช้บทเรียนออนไลน์
 

      1. บทเรียนออนไลน์ใช้เพื่อการศึกษา  
      2. การเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด  จึงจะประสบความสำเร็จในการเรียน
      3. ขั้นตอนการเรียน
          3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจก่อน รวมทั้งศึกษาข้อตกลงใน การเรียน  มาตรฐานการเรียนรู้  คำอธิบายรายวิชา  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          3.2  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
          3.3  คลิกเข้าสู่บทเรียน
          3.4  ศึกษาบทเรียนจากใบความรู้ตามลำดับ
          3.5  ทำแบบแบบฝึกหัดควบคู่กับ ใบงาน
          3.6  ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com