กลับหน้าหลัก
 คำชี้แจง
 คำแนะนำและวิธีใช้
 บทเรียนที่ 1
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 2
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน 1
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 3
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน 2
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 4
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การสร้างและกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 5
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การสร้างชิ้นงานแบบ Frame by Frame
 แบบทดสอบหลังเรียน
 
คำชี้แจง

              เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวและการใช้โปรแกรม Macromedia Flash เบื้องต้น เล่มนี้ เป็นเอกสารประกอบ
การเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชา โปรแกรมกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา ง30254 ซึ่งจัดทำโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารประกอบการเรียนทั้งสิ้น 8 เล่ม ประกอบด้วย
              เล่มที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวและการใช้โปรแกรม
                        Macromedia Flash เบื้องต้น
              เล่มที่ 2   การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Macromedia Flash
              เล่มที่ 3   การใช้เครื่องมือเพื่อวาดรูปทรงต่าง ๆ และการลงสีให้กับวัตถุ
              เล่มที่ 4   การจัดการวัตถุด้วย Library
              เล่มที่ 5   รู้จักกับ Symbol
              เล่มที่ 6   การสร้างและกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ
              เล่มที่ 7   รู้จักกับ Scence
              เล่มที่ 8   การสร้างชิ้นงานแบบ Frame by Frame
              ผู้เรียนสามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนทั้งในชั้นเรียนและศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาใบความรู้ ทำกิจกรรมตามใบงาน และทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน จนสามารถอำนวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหวัง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้
              ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงผู้สนใจจะศึกษาค้นคว้าต่อไป

 

 

 

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com