กลับหน้าหลัก
 คำชี้แจง
 คำแนะนำและวิธีใช้
 บทเรียนที่ 1
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก และภาพเคลื่อนไหว
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 2
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน 1
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 3
 แบบทดสอบก่อนเรียน (ภาคปฏิบัติ)
 การใช้เครื่องมือวาดรูปทรงเหลี่ยม, ทรงกลม และการกำหนดสีแบบต่าง ๆ
 แบบทดสอบหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ)
 บทเรียนที่ 4
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 รู้จักกับ Library
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 5
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 Symbol คืออะไร
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 6
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การสร้างภาพให้เคลื่อนไหว
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บทเรียนที่ 7
 แบบทดสอบก่อนเรียน (ภาคปฏิบัติ)
 การใช้งาน Scene และการทำงาน Scene มาใช้บน Stage
 แบบทดสอบหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ)
 บทเรียนที่ 8
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 Frame by Frame
 แบบทดสอบหลังเรียน
 
 ผลงานนักเรียน
 ผลงานนักเรียน
 
 


 

 

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com