กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 1
 ใบความรู้ที่ 1.1 รู้จักกับโปรแกรม Macromedia Flash
 
 ใบความรู้ที่ 1.2 การสร้าง การบันทึกและการเปิดไฟล์งาน
การเข้าสู่โปรแกรม
     -  การสร้างไฟล์งาน
     -  การบันทึกไฟล์งาน
     -  การเปิดไฟล์งาน
 
 ใบความรู้ที่ 1.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash
 ส่วนประกอบของโปรแกรม
 ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)
 
 ใบงาน
 ใบงานที่ 1.2
 ใบงานที่ 1.3

ใบความรู้ที่ 1.2 การสร้าง การบันทึกและการเปิดไฟล์งาน

            วิธีการเข้าสู่โปรแกรม การสร้างงาน การบันทึกและการเรียกใช้ชิ้นงานที่สร้างโดยโปรแกรม Macromedia Flash มีลำดับและขั้นตอนซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้

 

การเข้าสู่โปรแกรม  Macromedia Flash 8

      1.  คลิกปุ่ม  Start

      2.  คลิกเลือก Macromedia

      3.  คลิกเลือก Macromedia Flash 8

 
 
เมื่อเปิดโปรแกรม Macromedia Flash 8 จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
 
 
 

รูปแบบการทำงาน

      Open a Recent Item การเลือกเปิดชิ้นงานเก่ามาแก้ไข โดยจะโชว์ชื่องานชิ้นล่าสุดที่เคยเปิดแล้ว หรือสามารถกดปุ่ม Open เพื่อเลือกงานจากโฟลเดอร์ต่าง ๆ

      Create New การสร้างชิ้นงานใหม่ เพื่อง่ายต่อการใช้งานให้คลิกเลือก Flash Document  เพื่อเข้าสู่การสร้างชิ้นงานใหม่

      Create from Template การสร้างชิ้นงาน Flash จากโครงร่างสำเร็จรูปที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้

 

นามสกุลของโปรแกรม  Flash

          โปรแกรม Flash จะสร้างนามสกุลหลัก ๆ 2 อย่าง คือ

          1.  *.fla คือไฟล์ที่ได้จากการสร้างชิ้นงานใน Flash ที่เกิดจากการบันทึกเป็นไฟล์ต้นฉบับ ซึ่งสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ *.fla ย่อมาจาก Flash Movie หรือที่เรียกว่า Movie

          2. *.swf คือไฟล์ที่ Flash สร้างขึ้นหลังจากการแสดงผลออกมา ซึ่งสามารถดับเบิ้ลคลิกดูผลการแสดงได้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม  Flash  ซึ่ง  *.swf  ย่อมาจาก Shockwave Flash

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com