กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 1
 ใบความรู้ที่ 1.1 รู้จักกับโปรแกรม Macromedia Flash
 
 ใบความรู้ที่ 1.2 การสร้าง การบันทึกและการเปิดไฟล์งาน
การเข้าสู่โปรแกรม
     -  การสร้างไฟล์งาน
     -  การบันทึกไฟล์งาน
     -  การเปิดไฟล์งาน
 
 ใบความรู้ที่ 1.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash
 ส่วนประกอบของโปรแกรม
 ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)
 
 ใบงาน
 ใบงานที่ 1.2
 ใบงานที่ 1.3


การสร้างไฟล์งาน

      แถบเครื่องมือ กลุ่มเครื่องมือสร้างงานและจัดการวัตถุ  โดยแบ่งเป็นหมวด ๆ ดังนี้

วิธีที่ 1

      เลือกจากหน้าต่างเริมต้นการทำงาน หลังจากที่เปิดโปรแกรม Flash ขึ้นมา เราสามารถเลือกสร้างไฟล์ใหม่จากหน้าต่างเริมต้นการทำงานได้เลย โดยปกติการสร้างไฟล์งานทั่วไปที่เรานิยมใช้คือ การสร้างไฟล์เปล่า โดยเลือก Flash Document  ในส่วนของ Create New

 
 
 

วิธีที่ 2

      1.  คลิกเมนู File

      2.  คลิก  New… หรือกด Ctrl + N เพื่อสร้างไฟล์ใหม่

 
 
 

      3.  คลิกเลือก Flash Document

      4.  คลิก  Ok

 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com