กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 1
 ใบความรู้ที่ 1.1 รู้จักกับโปรแกรม Macromedia Flash
 
 ใบความรู้ที่ 1.2 การสร้าง การบันทึกและการเปิดไฟล์งาน
การเข้าสู่โปรแกรม
     -  การสร้างไฟล์งาน
     -  การบันทึกไฟล์งาน
     -  การเปิดไฟล์งาน
 
 ใบความรู้ที่ 1.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash
 ส่วนประกอบของโปรแกรม
 ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)
 
 ใบงาน
 ใบงานที่ 1.2
 ใบงานที่ 1.3


การเปิดไฟล์งาน

      1.  เลือกที่เมนู  File

      2.  คลิก  Open

 
 
 

      3.  คลิกเลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่บันทึกข้อมูลเดิม

      4.  คลิกไฟล์ที่ต้องการเปิด

      5.  คลิก Open

 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com