กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 7
 ใบความรู้ที่ 7.1
 การใช้งาน Scene
  - การใช้งาน Scene
  - การเพิ่ม Scene
  - การลบ Scene
  - การเปลี่ยนชื่อ Scene
  - การคัดลอก Scene
  - การสร้างชิ้นงานแบบ
   Motion Tween ใน Secent
 
ใบความรู้ที่ 7.2
 การทำหยดน้ำรูปหัวใจ
  - การกำหนดขนาดของ Stage
  - การนำชิ้นงานจาก Scence มานำเสนอสู่ Stage
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 7.1
  ใบงานที่ 7.1
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  แบบทดสอบ
  ใบงานที่ 7.1
 
การคัดลอก SCENE

      1.  คลิกเลือกชื่อ Scene ที่ต้องการคัดลอก จากนั้นใช้เมาส์คลิกไอคอน Duplicate Scene ดังรูป

      2.  จะปรากฏ Scene ใหม่ ดังรูป ซึ่ง Scene ใหม่ที่ได้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ

 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com