กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 7
 ใบความรู้ที่ 7.1
 การใช้งาน Scene
  - การใช้งาน Scene
  - การเพิ่ม Scene
  - การลบ Scene
  - การเปลี่ยนชื่อ Scene
  - การคัดลอก Scene
  - การสร้างชิ้นงานแบบ
   Motion Tween ใน Secent
 
ใบความรู้ที่ 7.2
 การทำหยดน้ำรูปหัวใจ
  - การกำหนดขนาดของ Stage
  - การนำชิ้นงานจาก Scence มานำเสนอสู่ Stage
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 7.1
  ใบงานที่ 7.1
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  แบบทดสอบ
  ใบงานที่ 7.1
 

การสร้างชิ้นงานแบบ  Motion Tween ใน Scene

การทำหยดน้ำรูปหัวใจ
 

      วิธีการเตรียมรูปหัวใจ

      1.  คลิก Oval Tool (O)  

      2.  คลิก  Fill Color  

          เลือกสีแดง

 

 
 
 
 

      3.  กดปุ่ม  Ctrl + F8

      4.  Name : พิมพ์   หยดน้ำหัวใจ

      5.  Type : เลือก  Movie  Clip

 

 
 
 

      6.  คลิก  OK

      7.  วาดรูปวงกลม

          (ไม่ต้องห่างจากเครื่องหมาย +  มาก)

      8.  คลิก  Subselection Tool (A)  

      9.  เลื่อนเมาส์ไปที่ขอบของวงกลม เมาส์เป็นรูป  

      10. คลิกซ้ายที่เส้นขอบ

      11. จะมี Handle ขึ้นรอบวงกลม

      12. คลิกซ้ายที่ Handle ด้านบนของวงกลมค้างไว้แล้วลากลง

 
 
    13. คลิกซ้ายที่ Handle ด้านล่างของวงกลมค้างไว้แล้วลากลง

    14. คลิก 2 ครั้งที่ Layer 1 เปลี่ยนชื่อเป็น หัวใจบน

    15. คลิก Insert Layer 

    16. คลิก 2 ครั้งที่   Layer 2  เปลี่ยนชื่อเป็น  หัวใจล่าง

 

      17. คลิก  frame ที่ 1  ของ Layer หัวใจบน

          จะเกิด  Selection ที่รูปหัวใจ

      18. กดปุ่ม  Ctrl + C  เพื่อคัดลอก

      19. คลิก  frame ที่ 1  ของ Layer หัวใจล่าง

      20. กดปุ่ม Ctrl + V  เพื่อวาง  สังเกต Frame 1 ของหัวใจล่างจะเป็นสีดำ

 
 
      21. คลิกที่รูปหัวใจล่าง  จะเกิด Selection
 
 

      22. คลิก  Free Transform Tool (Q)  จะเกิด Handle

      23. เลื่อนเมาส์ไปที่มุม  Handle  เมาจะเป็นรูปลูกศรโค้ง

      24. คลิกที่ Handle ค้างไว้แล้ว หมุนหัวใจ

 
 

      25. คลิกเมาส์ซ้ายเลื่อนลงมาด้านล่าง

      26. คลิก  Frame ที่ 1  ของหัวใจบน

 
 

      27. กดปุ่ม  F8  ที่แป้นคีย์บอร์ด

      28. Name : พิมพ์  หัวใจบน

      29. Type :  เลือก  Graphic

      30. คลิก  OK

 
 
      31. คลิก  Frame ที่ 1  ของหัวใจล่าง
 
 

      32. กดปุ่ม  F8  ที่แป้นคีย์บอร์ด

      33. Name : พิมพ์  หัวใจล่าง

      34. Type :  เลือก  Graphic

      35. คลิก  OK

 

      36. คลิก  Selection Tool (V)

      37. คลิกที่รูปหัวใจล่าง

      38. สังเกตที่  Properties

 
 

      39. ที่  Color : เลือกเป็น Alpha

      40. กำหนด 15%  (ปรับให้รูปหัวใจจางลง)

 
 
 
      การเคลื่อนที่ของหัวใจ

      1.  คลิก Selection Tool (V)

      2.  คลิกขวา Frame 25 ของ Layer หัวใจบน

      3.  คลิก Insert Keyframe

 
 
      4.  เลื่อนรูปหัวใจให้อยู่ใกล้เครื่องหมายบวก +
 
 

      5.  คลิกเฟรมที่ 10 หรือเฟรมใด ๆ ก็ได้ ระหว่างเฟรมที่ 1 - 25

      6.  คลิก  Create Motion Tween

 
 

      7.  คลิกขวา  Frame 25  ของ Layer หัวใจล่าง

      8.  คลิก  Insert  Keyframe

 
 
      9.  เลื่อน  หัวใจขึ้นใกล้กับเครื่องหมายบวก +
 
 

      10. คลิกขวาเฟรมที่ 10 หรือเฟรมใด ๆ ก็ได้ระหว่างเฟรมที่ 1 - 25

      11. คลิก Create Motion Tween

 
 

      12. คลิกรูปหัวใจล่าง

      13. Color : Aplha

      14. เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มากขึ้น  เป็น  50%

 
 
      15. กดปุ่ม  Enter เพื่อทดสอบ
 
 
      การทำคลื่นน้ำ

          1.  คลิก  Insert  Layer  

          2.  คลิก 2 ครั้งที่  Layer 3  พิมพ์ คลื่นน้ำ  กด Enter

          3.  คลิกซ้ายค้างไว้ที่ Layer คลื่นน้ำ ลากลงมาด้านล่าง Layer หัวใจบน แล้วปล่อย

 
 

          4.  คลิก  Oval Tool (O)  

          5.  คลิก  Fill  Tool  

          6.  คลิก    ไม่เอาสี

 

          7.  คลิก  Stroke  Color  เลือก สีดำ

          8.  คลิก  Frame 1  ของ Layer  คลื่นน้ำ

          9.  วาดรูปวงรี  ตรงเครื่องหมายบวก  +

 

 
 

          11. คลิก  Selection Tool (V)  

          12. คลิกซ้ายที่  วงรี

          13. กดปุ่ม  F8

          14. Name : พิมพ์  คลื่นน้ำ

          15. Type :  เลือก  Graphic

          16. คลิก  OK

 

 

          17. คลิก 1 ครั้ง Frame 1 ของ Layer คลื่นน้ำ

          18. คลิกซ้ายค้างไว้ ลากไปวางไว้ที่ Frame 25

 
 

          19. คลิกขวา  Frame 50

          20. คลิก Insert Keyframe

 
 

          21. คลิกซ้าย  Frame 50  Layer คลื่นน้ำ

          22. คลิก  Free Transform Tool (Q) 

          23. กดปุ่ม Shift + คลิกซ้ายที่  Handle ค้างไว้ แล้วลากไปทางขวา

 
 

          24. คลิกขวาเฟรมที่ 35 หรือเฟรมใด ๆ ก็ได้ระหว่างเฟรมที่ 25 - 50

          25. คลิก Create Motion Tween

 
 

          26. คลิก  Selection  Tool (V)

          27. คลิก  Frame 50 ของ  Layer คลื่นน้ำ

          28. Color : เลือก  Alpha

          29. ลดเปอร์เซ็นต์ เหลือประมาณ 7%

 
 

          30. เลื่อนเมาส์ไปที่ Frame  50  หัวใจล่าง 

              คลิกค้างไว้ลากลงมาถึง Frame 50  ของ Layer  หัวใจบน

 
 
          31. กดปุ่ม  F6
 
 

          32. การเขียน Script  เพื่อกำหนดให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ต่างกันเมื่ออยู่บน Stage

              1)  คลิก  Insert Layer  

 
 

              2) เปลี่ยนชื่อ Layer4   เป็นชื่อ  “Code-น้ำฝน”

 
 

              3) คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer  “Code-น้ำฝน”

              4) คลิกเมนู Window --> Actions หรือกดปุ่ม F9 เพื่อเรียก Actions Frame

              5) พิมพ์  Script --> gotoAndPlay(Math.ceil(Math.random()*75));

 
 

              6) คลิกเฟรมที่ 50 ของ Layer  “Code-น้ำฝน”

              7) คลิกขวาเลือก  Insert Blank Keyframe

 
 

              8) พิมพ์  Script à  gotoAndPlay(2);

 
 
          33. คลิก Scene 1
 
 

          34. คลิกซ้ายที่ หยดน้ำหัวใจ  (ที่ Library)

          35. คลิกค้างไว้ลากมาวางไว้ที่  Stage

 
 
          36. ทดสอบ กดปุ่ม Ctrl + Enter
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com