กลับหน้าหลัก
 ใบความรู้ที่ 7.1
 การใช้งาน Scene
  - การใช้งาน Scene
  - การเพิ่ม Scene
  - การลบ Scene
  - การเปลี่ยนชื่อ Scene
  - การคัดลอก Scene
  - การสร้างชิ้นงานแบบ
   Motion Tween ใน Secent
 
ใบความรู้ที่ 7.2
 การทำหยดน้ำรูปหัวใจ
  - การกำหนดขนาดของ Stage
  - การนำชิ้นงานจาก Scence มานำเสนอสู่ Stage
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 7.1
  ใบงานที่ 7.1
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  แบบทดสอบ
  ใบงานที่ 7.1
 
 
แนวการตอบ

 

ชื่อ – สกุล .................................................................. ชั้น ............ เลขที่...........

 

 

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยมีเงื่อนไขการสร้าง ดังนี้

   1. ให้นักเรียนสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Scene และนำชิ้นงานดังกว่ามานำเสนอบน Stage

   2. วาดรูปภาพ  1 รูปภาพ

   3. กำหนดให้รูปภาพเคลื่อนที่แบบ Motion Tween

 

 
 
 

แนวการตอบ/ขั้นตอน

วาดรูปผีเสื้อ

1.   กดปุ่ม Ctrl+F8 ที่แป้นคีย์บอร์ด

2.  พิมพ์รายละเอียดดังภาพ

 
 

3.  คลิก OK

4.  คลิกเครื่องมือ Oval Tool  วาดวงรี สร้างตัวผีเสื้อ

 
 

5.  คลิกเครื่องมือ Oval Tool  วาดวงกลม สร้างปีกผีเสื้อ

6.  คลิกเครื่องมือ Selection Tool  

7.  เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นขอบของวงรี

8.  คลิกเมาส์ค้างไว้ลากเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างให้เหมาะสม

9. คลิก 2 ครั้งที่ปีก กด Ctrl+C และกด Ctrl+V เพื่อคัดลอกอีก 1 ปีก

 
 

10.  คลิกเครื่องมือ Free Transform Tool  

11. คลิกที่ Handle ค้างไว้แล้วลากไปทางซ้าย

 
 

12. นำปีกมาประกบกัน ดังรูป

 
 

13. คลิกขวาเฟรมที่ 2 ของเลเยอร์ “ผีเสื้อ” เลือก Insert Keyframe

 

 

14. คลิกเครื่องมือ Free Transform Tool

15. คลิก 2 ครั้งที่ปีกผีเสื้อด้านขวาหรือด้านซ้ายให้ขึ้น Handle

16. ย่อขนาดปีกทีละข้างให้เล็กลง

 
 

17. คลิกที่ Scene 1 เพื่อกลับสู่ Stage

 

 
 

วาดรูปต้นไม้

1. กดปุ่ม Ctrl+F8 ที่แป้นคีย์บอร์ด

2. พิมพ์รายละเอียดดังภาพ

 

 

3.  คลิก OK

4.  คลิกเครื่องมือ Line Tool   วาดเส้นตรงแนวตั้ง

5.  คลิกเครื่องมือ Selection Tool  

6.  เลื่อนเมาส์ไปวางไว้ที่เส้น  คลิกค้างไว้แล้วลากเข้า ทำทั้ง 2 เส้น

 
 

7. คลิกเครื่องมือ Pencil Tool

8. วาดรูปใบไม้เป็นพุ่ม และตกแต่งให้เหมาะสม

9. คลิกเครื่องมือ Selection Tool  

10. คลิกเส้นที่ไม่ต้องการ กดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อลบออ

 
 

11. คลิก Paint Bucket Tool  

12.  คลิก Fill Color  เลือกสีที่ต้องการ

 

 

 

13.  เทสีลงใบไม้และลำต้น ตกแต่งตามความเหมาะสม

 

 

      14.  เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Scene เพื่อกลับสู่สเตจ และทำงานชิ้นต่อไป

 

 
 

     วาดรูปต้นไม้เล็ก

1.   กดปุ่ม Ctrl+F8 ที่แป้นคีย์บอร์ด

2.  พิมพ์รายละเอียดดังภาพ

 

 

3.  คลิก OK

4.  คลิกเครื่องมือ Pencil Tool

5.  วาดต้นไม้เล็กและลงสีด้วย Fill Color  ตกแต่งให้สวยงาม

 
 
     6.  เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Scene เพื่อกลับสู่สเตจ และทำงานชิ้นต่อไป
 

 
 

     วาดรูปดอกไม้

1.   กดปุ่ม Ctrl+F8 ที่แป้นคีย์บอร์ด

2.  พิมพ์รายละเอียดดังภาพ

 

 

3.  คลิก OK

4.  คลิกเครื่องมือ Oval Tool

5.  คลิก Fill Color  เลือกสี วาดรูปวงกลมเพื่อสร้างเกสรดอกไม้

 

 

6.  คลิกเครื่องมือ Pencil Tool  วาดดอกไม้

7.  คลิก Fill Color  ลงสีดอกไม้ และลบเส้นส่วนเกินออก

 
 
     8.  คลิกเครื่องมือ Pencil Tool  วาดก้านดอกไม้ และวาดใบไม้
 
 
     9.  เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Scene เพื่อกลับสู่สเตจ และทำงานชิ้นต่อไป
 

 
 

นำภาพที่เตรียมไว้จาก Scene มาประกอบชิ้นงาน

1.   สร้างพื้นหลัง 3 เลเยอร์ เพื่อให้ได้มิติของภาพ

 

 

2.  คลิกค้างที่ต้นไม้มาวางที่สเตจ

สามารถดึงรูปภาพมากี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการในการจัดองค์ประกอบของภาพ

 

 

3.  ย่อภาพด้วยเครื่องมือ Free transform

4.  จัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมตามต้องการ

 
 
     5.  คลิกค้างที่ต้นไม้เล็กมาวางที่สเตจ และจัดให้เหมาะสม
 
 
     6.  คลิกค้างที่ดอกไม้มาวางที่สเตจ จัดและปรับขนาดให้เหมาะสม
 
 

7.  เพิ่มเลเยอร์ Insert Layer  เปลี่ยนชื่อเป็น ผีเสื้อ

8.  นำผีเสื้อเข้ามาวางไว้บนสเตจ

 
 

9.  คลุกดำเฟรมที่ 10 ของทุกเลเยอร์

10.  คลิกขวาเลือก Insert Keyframe

   เพื่อผีเสื้อบินอยู่ที่เดิมจำนวน 10 เฟรมก่อนที่จะบินต่อไป

 

 

11. คลุกดำเฟรมที่ 40 ของทุกเลเยอร์

12.  คลิกขวาเลือก Insert Keyframe

 

 

13.  คลิกขวาเฟรมที่ 21 (หรือเฟรมใดก็ได้ตั้งแต่ 15-39)

14.  เลือก Create Motion Tween

 

 

15.  คลิกเฟรมที่ 40 ของเลเยอร์ผีเสื้อ ย้ายตำแหน่งผีเสื้อ

 

 

16.  คลุกดำเฟรมที่ 55 ของทุกเลเยอร์

 

 

17.  คลิกขวาเลือก Insert Keyframe

    เพื่อให้ผีเสื้อบินอยู่ที่เดิมจำนวน 15 เฟรมก่อนที่จะบินต่อไป

 

 

18.  คลุกดำเฟรมที่ 80 ของทุกเลเยอร์

19.  คลิกขวาเลือก Insert Keyframe

 

 

20.  คลิกขวาเฟรมที่ 65 (หรือเฟรมใดก็ได้ตั้งแต่ 65-79)

21.  เลือก Create Motion Tween

 

 

22.  คลิกเฟรมที่ 80 ของเลเยอร์ผีเสื้อ ย้ายตำแหน่งผีเสื้อ

 

 

23.  คลุกดำเฟรมที่ 95 ของทุกเลเยอร์

 

 

24.  คลิกขวาเลือก Insert Keyframe

    เพื่อให้ผีเสื้อบินอยู่ที่เดิมจำนวน 15 เฟรมก่อนที่จะบินต่อไป

 

 

25.  คลุกดำเฟรมที่ 125 ของทุกเลเยอร์

26.  คลิกขวาเลือก Insert Keyframe

 

 

27.  คลิกขวาเฟรมที่ 110 (หรือเฟรมใดก็ได้ตั้งแต่ 96-124)

28.  เลือก Create Motion Tween

 

 

29.  คลิกเฟรมที่ 125 ของเลเยอร์ผีเสื้อ ย้ายตำแหน่งผีเสื้อ

 

 
     30.  กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อทำการทดสอบชิ้นงาน
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com