กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 6
ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 

รูปแบบของการเพิ่มเฟรม

     Insert frame คือ การเพิ่มเฟรมก่อนสร้างชิ้นงาน

      1.  คลิกเฟรมที่ 1 วาดวัตถุวงกลม

      2.  คลิกขวาเฟรมที่ 10

      3.  จะปรากฏดังภาพ  

 

 

          3.1 Insert Frame  คือการเพิ่มจำนวนเฟรม

              - คลิกเฟรมมที่ 1 วาดรูปวงกลมที่สเตจ

 
 
             - คลิกขวา  เฟรมที่ 10  เลือก Insert Frame หรือกดปุ่ม F5
 
 
              -   จะได้ดังภาพด้านล่าง (ถ้ามีการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุในเฟรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่เฟรมที่ 1 จะทำให้ทุกเฟรมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเช่นกัน)
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com