กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 6
ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 

การจัดการกับเฟรม

การย้ายเฟรม (Remove Frames)

     Remove Frames คือการลบเฟรมตามที่เลือกไว้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีวัตถุอยู่ภายในเฟรมนั้น

              - คลิกเฟรมที่ 5 ค้างแล้วลากไปถึงเฟรมที่ 10 เพื่อกำหนดช่วงของการลบ

 
 
              -   คลิกขวา เลือก Remove Frames
 
 
              - จะได้ดังภาพด้านล่าง (คือการลบเฟรมออกจาก Timeline)