กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 6
ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 

การจัดการกับเฟรม

การเพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)

     Insert Keyframe คือการเพิ่มจำนวนเฟรมและเป็นการคัดลอกวัตถุจากเฟรมก่อนหน้า

              - คลิกเฟรมที่ 1 วาดรูปสี่เหลี่ยมที่สเตจ

 
 
          - คลิกขวา เฟรมที่ 10  เลือก Insert Keyframe  หรือกดปุ่ม F6
 
 
              - จะได้ดังภาพด้านล่าง
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com