กลับหน้าหลัก
ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 
แนวการตอบ

 

ชื่อ – สกุล .................................................................. ชั้น ............ เลขที่...........

 

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยมีเงื่อนไขการสร้าง ดังนี้

   1. ให้นักเรียนวาดรูปภาพ 3 ภาพ

   2. โดยแต่ละภาพสามารถเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง จากรูปวาดหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งได้

 

 
 
 
 

แนวการตอบ/ขั้นตอน

1.   เพิ่มเฟรมและเปลี่ยนชื่อเฟรม

 
 

2.  คลิกเครื่องมือ Oval Tool   วาดวงกลมและปรับรูปภาพ ด้วย Selection Tool

3.  คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer ดวงอาทิตย์

-   กำหนดขนาดของเส้น 15

-   คลิก Custom… เพื่อกำหนดลักษณะเส้น

 
 

-   คลิกลักษณะของเส้นแบบ Hatched

 
 

-   คลิก OK

-   วาดรูปที่ stage

4.  คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer มะม่วง

5.  คลิกเครื่องมือ Oval Tool   วาดวงรีและปรับรูปภาพ

 
 

6.  คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer หัวใจ

7.  คลิกเครื่องมือ Oval Tool   วาดวงกลม

         

8.  คลิกเครื่องมือ  Subselection Tool (A) 

9.  คลิกที่เส้นค้างไว้แล้วลากลงเพื่อให้เกิดรูปภาพที่ต้องการ เมาส์จะเป็นรูป

 
 

10.  คลิกเฟรมที่ 30 ของทุกเลเยอร์ คลิกขวาเลือก Insert Keyframe

 
 

11. คลิกเฟรมที่ 30 ของเลเยอร์ดวงอาทิตย์ ลบรูปเดิมออกพร้อมวาดรูปใหม่ที่ต้องการ
เปลี่ยนรูปร่างเช่น วาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

12.  คลิกเครื่องมือ Oval Tool   วาดวงกลม

- วาดวงกลม 2 วง (ต่างสี)

             

- ลากวงกลมไปซ้อนกัน แล้วคลิกข้างนอก 1 ครั้ง เพื่อยกเลิกจุดปะ

             

- คลิก 2 ครั้งที่วงกลมสีดำอีกครั้งแล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด

จะได้รูปดังนี้

 
   
 

- คลิกเฟรมที่ 15 ของ layer ดวงอาทิตย์

- เลือก Shape ที่ Properties

 

 

- กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อทดสอบชิ้นงาน

 

13.  ส่วนส้มและดอกไม้จะทำในลักษณะเดียวกับขั้นตอนที่ 11-12 เพียงแต่วาดรูปภาพเป็นส้มและดอกไม้หรือภาพที่นักเรียนต้องการค่ะ

- คลิกเฟรมที่ 30 ลบรูปภาพเดิมออกแล้ววาดรูปใหม่

- คลิกเฟรมที่ 15 เลือก Shape ที่ Properties

- กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อทดสอบชิ้นงาน

 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com