กลับหน้าหลัก
ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 
แนวการตอบ

 

ชื่อ – สกุล .................................................................. ชั้น ............ เลขที่...........

 

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยมีเงื่อนไขการสร้าง ดังนี้

   1. ให้นักเรียนวาดรูปวงกลมด้านซ้ายและด้านขวาที่มีสีแตกต่างกัน

   2. กำหนดให้วงกลมเคลื่อนที่แบบ Motion Tween อย่างน้อย 2 ตำแหน่ง

 

 
 
 
 

แนวการตอบ/ขั้นตอน

1.   คลิก Oval Tool   วาดวงกลม โดยวาดคนละเฟรม

 
 

2.  คลุมดำทั้ง 2 เลเยอร์ “ซ้าย และขวา”

3.  คลิกขวาเฟรมที่ 10 ของเลเยอร์ใดก็ได้เลือก Insert Keyframe

 
 

4.  คลิกเฟรมที่ 10 เลเยอร์ขวาเปลี่ยนตำแหน่งวงกลม

5.  คลิกเฟรมที่ 10 เลเยอร์ซ้ายเปลี่ยนตำแหน่งวงกลม

6.  เลือกเฟรมที่ 5 ของทั้ง 2 เลเยอร์

        (คลิกเลเยอร์ขวา กดปุ่ม Shift + คลิกเฟรมที่ 5 ของเลเยอร์ซ้าย)

7.  คลิกขวาเฟรมที่ 5 เลือก Create Motion Tween

 
 

8.  คลิกขวาเฟรมที่ 20 เลือก Insert Keyframe

 

 
 

9.  คลิกเฟรมที่ 20 เปลี่ยนตำแหน่งวงกลม ของแต่ละเลเยอร์

10. เลือกเฟรมที่ 15 ของทั้ง 2 เลเยอร์

11. คลิกขวาเฟรมที่ 15 ของเลเยอร์ “ขวา” เลือก Create Motion Tween

 
 

 

12. กด Ctrl+Enter เพื่อทดสอบชิ้นงาน

 

 

 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com