กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 6
 ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 

ใบความรู้ที่ 6.2 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

          ภาพเคลือนไหวแบบ Motion Tween เป็นการเคลื่อนที่ของเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง บางทีเรียกการเคลื่อนไหวแบบนี้ว่า การเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่งในโปรแกรม Flash มีคำสั่งช่วยคือคำสั่ง Motion Tween

การใช้คำสั่ง  Motion Tween
 

      1.  คลิก  Oval Tool (O)

      2.  คลิก  Fill Color   

 
          เลือกสีที่ต้องการ
 
 

      3.  Frame ที่ 1 วาดวงกลม (ด้านซ้าย หรือขวาของ Stage)

 
 

 

      4.  คลิก  Selection Tool (V) 
      5.  คลิกขวา  Frame ที่ 25

      6.  คลิก  Insert Keyframe

 
 
      7.  คลิกขวาเฟรมที่ 11 หรือเฟรมใด ๆ ก็ได้ระหว่างเฟรมที่ 1-25 Create Motion Tween
 
 

      8.  คลิก Frame ที่ 25

      9.  คลิกที่วงกลมค้างไว้แล้วลากไปทางขวา

      10. คลิก Layer1

      11. คลิกขวา Frame ที่ 25

      12. คลิก Insert Keyframe

          เพื่อให้มองเห็นพื้นหลังกับวัตถุเท่ากัน

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com