กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 6
 ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 

ใบความรู้ที่ 6.3 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween

การใช้คำสั่ง  Shape Tween
 

      การสร้างพื้นหลัง

      1.  คลิก  Oval Tool (O)

      2.  คลิก  Fill Color   

 
          เลือกสีที่ต้องการ
 
 

      3.  Frame ที่ 1 วาดวงกลม (ด้านซ้าย หรือขวาของ Stage)

 
 

 

      4.  คลิก  Selection Tool (V) 
      5.  คลิกขวา  Frame ที่ 25

      6.  คลิก  Insert Keyframe

 
 
      7.  คลิกเฟรมที่ 10 หรือเฟรมใด ๆ ก็ได้ระหว่างเฟรมที่ 1 - 25
 
 
      8.  ที่  Properties   ส่วนของ  Tween  เลือก  Shape
 
 

      9.  คลิก  Frame ที่ 25

      10. กดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอดร์ดเพื่อลบวงกลมออก

      11. วาดรูปสี่เหลี่ยม (ด้านขวามือ) เปลี่ยนสีด้วย

 
 

      8.  คลิก Frame ที่ 25

      9.  คลิกที่วงกลมค้างไว้แล้วลากไปทางขวา

      10. คลิก Layer1

      11. คลิกขวา Frame ที่ 25

      12. คลิก Insert Keyframe

          เพื่อให้มองเห็นพื้นหลังกับวัตถุเท่ากัน

      13. คลิก Insert  Layer      

      14. คลิก  Oval Tool (O)  

      15. วาดรูปวงกลม
      16. คลิก Selection Tool (V)

      17. คลิกขวา  Frame ที่ 25

      18. คลิก  Insert Keyframe

 

 

      19. คลิก 2 ครั้ง วงกลม แล้ว ลบออก

      20. พิมพ์  Watra pannak ปลายทาง หรือทางด้านขวา

      21. คลิก  Selection  Tool (V)       

      22. กดปุ่ม  Ctrl + B (2 ครั้ง) เพื่อให้ตัวอักษรเป็นวัตถุ

 

      23. คลิกกึ่งกลางระหว่าง Frame ที่ 1 กับ Frame ที่ 25

      24. Tween คลิกเลือก Shape

 
 
      25. กดปุ่ม Ctrl + Enter  เพื่อทดสอบชิ้นงาน
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com